Pensjonat Myka

Pensjonat MYKA***

tel. +48 884 894 111
Zamość, ul. Starowiejska 25a

Recepcja czynna w godz. 7.30 – 22.00 (w godzinach nocnych kontakt pod nr. tel. +48 885 894 111)

mail: pensjonat@myka.pl

Dane Firmy:

FUH „’MAGDALENA” Magdalena Myka,

22-400 Zamość, ul. Starowiejska 25a

konto: 37 1020 5356 0000 1402 0006 4998

NIP 946-130-15-14 

  Zgodnie z art.  13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest:
   F.U.-H. MAGDALENA Magdalena Myka, 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 55/37, NIP 9461301514
  2. Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych jest możliwy za pomocą skrzynki mailowej: janusz@myka.pl
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczenia usług oferowanych przez Pensjonat MYKA*** i F.U.H. MAGDALENA
  4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
  5. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres świadczenia dla Ciebie usług, w związku z którymi Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu świadczonych usług. Natomiast Twoje dane utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. W przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.
  6. Masz prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do ich sprostowania, prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym. Ponadto prawo do przenoszenia danych oraz prawo do otrzymania kopii przetwarzanych danych.